O Cechu Rzemiosł Różnych w Jaśle

Cech Rzemiosł Różnych Jasło jest dobrowolną organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła oraz federacją pracodawców w rozumieniu ustaw: prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 roku Nr 101, poz. 1178 ze zm.) oraz o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 1991 roku Nr 55, poz. 235 ze zm.).
 
Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2001 roku Nr 100, poz. 1080 ze zm.) oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
 
Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o Rzemiośle z dnia 22 marca 1989 roku.
 
Siedzibą Cechu jest miasto Jasło teren działania Cechu obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zadania Cech wykonuje na obszarze województwa podkarpackiego w granicach administracyjnych powiatu Jasło, Cech jest członkiem Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie na zasadach dobrowolności.
 

Zadania Cechu

Zadaniem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno - organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów

Do zadań Cechu należy w szczególności:

 1. utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej;
 2. prowadzenie wśród członków pracy społeczno - organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu;
 3. współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi zwłaszcza w dziedzinie podnoszenia świadomości społeczno - politycznej członków;
 4. reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych;
 5. udzielanie pomocy prawnej;
 6. przedstawianie właściwym terenowym organom administracji państwowej wniosków dotyczących zadań rzemiosła oraz środków niezbędnych do wykonania tych zadań;
 7. badanie i ocena sytuacji warunków pracy rzemiosła na terenie działania cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych;
 8. udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad, informacji, wystąpień i interwencji;
 9. udzielania informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych;
 10. rozpatrywanie skarg na działalność członków;
 11. popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów;
 12. współdziałanie z jednostkami naukowo badawczymi zwłaszcza w zakresie udostępniania członkom nowych technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania przez członków;
 13. organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników;
 14. propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego;
 15. współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków;
 16. organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie bhp oraz warunków sanitarno epidemiologicznych,
 17. organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników Cechu i zakładów, a także członków ich rodzin;
 18. delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło;
 19. dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii.
 20. Cech swoje cele statutowe, realizować może poprzez prowadzenie działalności gospodarczej - w tym przez wyodrębnione zakłady własne lub przedsiębiorstwa - prowadzenie ośrodków szkoleniowych, domów wczasowych, przychodni lekarskich oraz podejmowanie innych przedsięwzięć organizacyjnych zgodnych z przepisami prawa, zysk z działalności gospodarczej jest przeznaczony na działalność statutową, Cech jest organizacją non - profit;
 21. prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków Cechu z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej;
 22. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;