Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw [KSU] to sieć dobrowolnie współpracujących ze sobą niekomercyjnych organizacji świadczących na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób podejmujących działalność gospodarczą, usługi:

  • doradcze (w tym o charakterze ogólnym oraz o charakterze proinnowacyjnym),
  • szkoleniowe,
  • informacyjne i finansowe (w tym udzielanie poręczeń oraz udzielanie pożyczek).
  •  

System powstał pod koniec 1996 r. z inicjatywy Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), która pełni rolę koordynatora działań systemu.
KSU wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorców w celu podniesienia konkurencyjności, poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty wysokiej jakości usług oraz przygotowanie ich do działania na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej.

Jasielski Cech jest członkiem KSU od grudnia 2004 roku.
Po zmianach w systemie Cech został ponownie wpisany do Rejestru KSU w kwietniu 2005 r. pod numerem 09/02/2005/03 w zakresie następujących usług:
- informacyjnych,
- szkoleniowych,
- doradczych.

Więcej informacji na temat KSU znajduje się na stronie
www.ksu.parp.gov.pl

a o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na stronie
www.parp.gov.pl